Watergeus

  • Watergeus is het plan dat aan het water van de Trekvliet moet komen.
  • Projectontwikkelaar is FSD uit Den Haag.
  • Fase: ontwerpfase
  • Kijk voor meer informatie op www.watergeuskade.com (website bewonersbelangengroep) en voor de planning op www.watergeus.red

 

De tijdlijn van het proces tot dusver. 

18 september 2018

Wijkvereniging Cronestein wordt uitgenodigd door gemeente en ontwikkelaar Van Rhijn Bouw om plannen te delen t.a.v. project (toen nog) Watergeuskade. Er werd aan de wijkvereniging geschetst dat de nieuwbouw qua hoogte aan zou sluiten op de bestaande woningen en in de afbeeldingen waren hoogtes van de nieuwbouw ingetekend tot 21m hoogte.

 

15 november 2018

Omwonenden worden uitgenodigd voor een 1e informatieavond. De gemeente en ontwikkelaar Van Rhijn Bouw presenteren samen hun plannen. In de plannen zijn de hoogtes veel hoger dan 18 september werd geschetst en mist de buurt de menselijke maat. Buurt biedt aan mee te willen denken om tot een programma te komen dat breed gedragen wordt in de wijk. Hierna wordt de groep Bewonersbelangen Watergeuskade opgericht.

Figuur 1 Plan Watergeus volgens ambtelijke richtlijnen geschetst op 15 november 2018 bekeken vanuit Meloenstraat.

December 2018

De gemeente reageert inhoudelijk niet op de zorgen en wensen vanuit de wijk. De gemeente wil ook geen 2e buurtbijeenkomst organiseren.

 

Januari 2019

De groep Bewonersbelangen Watergeuskade – met afgevaardigden vanuit de Zoeterwoudseweg, de wijkvereniging, monument Ma Retraite en de Vlietkaap en met de expertise van twee in de wijk wonende architecten – start met overleg met Van Rhijn Bouw. Doel: te komen tot een breed gedragen plan. Streven van de bewonersgroep is dat de wensen vanuit de wijk direct worden meegenomen in de op te stellen Nota van Uitgangspunten.

 

April 2019

De bewonersgroep stelt op basis van input uit de wijk een lijst met uitgangspunten op. Meer dan 200 mensen uit de wijk ondertekenen dit. Deze uitgangspunten worden vervolgens gedeeld met Van Rhijn. Zie ook: watergeuskade.com en dan het bericht ‘Update Watergeuskade’ van 25 juni 2020.

De bewonersgroep uit hun zorgen over de wijze van participeren, omdat de gemeente inhoudelijk niet wil ingaan op de wensen en zorgen vanuit de wijk. Gevolg: de wethouder komt op bezoek. Helaas levert dit ook geen verbeteringen op in de participatie. Er wordt na het bezoek van de wethouder niet teruggekoppeld wat haar bezoek heeft opgeleverd en wat eventuele acties zullen zijn.

De bewonersgroep vraagt aan de gemeente en aan Van Rhijn Bouw of zij de concept Nota van Uitgangspunten mag inzien om aan te kunnen geven wat er wel en niet aansluit bij de uitgangspunten die door de wijk zijn vastgesteld. Het antwoord hierop is nee.

 

Juni/juli 2019

Zonder na 18 november 2018 nog inhoudelijk over het project te hebben gesproken met de gemeente geeft de gemeente aan dat zij het participatietraject als afgerond beschouwen. Omdat de gemeente inhoudelijk niet over het project wil spreken, gaat de bewonersgroep aan de slag om een eigen plan te maken dat haalbaar moet zijn voor de ontwikkelaar EN beter aansluit bij de uitgangspunten vastgesteld door de wijk.

 

September 2019

Het eigen wijkplan wordt tijdens buurtbijeenkomst gefinetuned.

Figuur 2 Samenvatting wijkplan Watergeuskade

 

November / december 2019

De bewonersgroep brengt het wijkplan in als zienswijze bij de gemeenteraadsvergadering. Bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten stelt de gemeenteraad dat ze teleurgesteld zijn in de wijze waarop de participatie loopt en verhogen zijn de participatietrede in dit project. Verder wordt er een amendement aangenomen dat stelt dat het bouwvolume inclusief het aantal m2 parkeren is. De insteek van dit amendement is dat de ontwikkelaar op deze manier qua bouwvolume meer aansluit bij het bouwvolume uit het gepresenteerde wijkplan (26.000m2).

 

2020

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten maakt Van Rhijn Bouw afspraken over het vervolg van de participatie. Dat proces loopt gestaag, maar stap voor stap lijken we dichter tot elkaar te komen. Dan komt in de zomerperiode het bericht dat het project on hold is gezet door Van Rhijn Bouw. Reden wordt niet vermeld.

 

April 2021

Drie kwart jaar ligt het project stil tot we bericht krijgen dat FSD de rol van ontwikkelaar overneemt. Direct na die bekendmaking is er overleg met FSD en ontvangen we een complete boekpresentie met de nieuwe plannen voor Watergeus. Dit wordt ook gedeeld in een online buurtbijeenkomst op 15 april 2021. Het plan wordt groener en er lijkt meer visie achter te liggen, maar amendement 1 wordt genegeerd. Het volume is daarmee in de plannen van FSD nog te hoog t.a.v. de vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Daar komt bij dat de massa van de nieuwbouw ineens dichter naar de bestaande woningen toe komt omdat FSD de nieuwbouw op minimaal 50m wil bouwen van de bedrijven aan de Rooseveltstraat. Dit betekent meer schaduwwerking voor de huizen aan de Zoeterwoudseweg en Meloenstraat.

 

14 juli 2021

Er is een 2e buurtbijeenkomst over project Watergeus. Dit keer een fysieke bijeenkomst. Over de uitkomst van deze bijeenkomst heeft FSD op moment van schrijven nog geen terugkoppeling gegeven.

Figuur 3 Sfeerbeeld Watergeus op website FSD (watergeuskade.red)

 

En nu?

Als bewonersgroep merken we dat FSD terugkrabbelt als het gaat om het samen optrekken. Er is geen enkele intentie om iets te doen aan de hoogtes en aan het bouwvolume, ook al is dit laatste in amendement 1 heel duidelijk afgesproken. Het wijkplan biedt ruimte aan 26.000m2 voor nieuwe woningen en sluit qua volume aan op amendement 1. FSD gaf aan niet bekend te zijn met het amendement. Dat is op zich al vreemd, maar nu ze er wel bekend mee zijn, leggen ze het naast zich neer omdat – zo geeft FSD aan – de gemeente hen heeft aangegeven meer te mogen bouwen.

 

Huidige punten van zorg

Op dit moment zijn dit de 2 belangrijkste punten van zorg van de bewonersgroep:

  • FSD negeert amendement 1 qua te bebouwen oppervlakte en aantal woningen compleet > de gemeenteraad heeft door het aannemen van dit amendement gepleit voor een kleiner volume zodat het plan beter past in de wijk
  • FSD wil niet meer richting de Trekvliet bouwen maar juist meer naar de kant van de Zoeterwoudseweg. De kade is in de laatste schetsen die wij hebben gezien nu niet maximaal 10 meter breed maar wel 25m. Dat maakt dat het zwaartepunt van de bouwmassa op ongeveer 36m van de bestaande huizen aan de Zoeterwoudseweg komen en dus voor veel meer schaduwwerking zorgen. Dat terwijl de gemeenteraad juist ruimte heeft gecreëerd om de bouwmassa nog iets meer naar achter te kunnen plaatsen ivm zon en zicht op lucht.

 

Meer schaduw dan FSD aangeeft

FSD geeft aan dat in hun laatste plannen er minder schaduwwerking is terwijl de bouwmassa dichter op de bestaande woningen gebouwd wordt. We hebben de architect gevraagd de zonnestudie na te bootsen en uit zijn studie blijkt dat er veel meer schaduwwerking is bij de laatste versie van het ontwerp, zoals gepresenteerd op 14 juli.

 

Wat kun je zelf doen?

Volg de bewonersgroep op watergeuskade.com en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Je kunt een eventuele rechtsbijstandsverzekering inschakelen om je te helpen bij het opstellen van een zienswijze op het moment dat het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan er ligt. Als jet het ons laat weten of je hiervoor een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunnen we mogelijk onze krachten bundelen.

Contact met de groep bewonersbelangen Watergeuskade: bewoners_belangen@watergeuskade.com