Over de wijkvereniging

De wijkvereniging is opgericht op 28 september 1998.

Wat betekent de wijkvereniging voor u?

De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en ondernemers in de wijk Cronestein (driehoek Kanaalweg, spoor en de Vliet). De wijkvereniging overlegt regelmatig met de gemeente over de kwaliteit van de openbare ruimte en het oplossen van knelpunten in de wijk. Bewoners die zelf een activiteit organiseren gericht op het stimuleren van het contact in de straat, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 50,00. Stuur ons een mail (Info@WijkverenigingCronestein.nl) en we nemen contact op over de mogelijkheden.

De doelstelling van de wijkvereniging, zoals vastgesteld in de statusten is als volgt:

De vereniging heeft ten doel het met betrekking tot de woon-, leef- en werkomgeving behartigen van de als gemeenschappelijk te beschouwen belangen van de bewoners van de wijk Cronestein te Leiden.

De activiteiten van de vereniglng richten zich op de wijk met de begrenzing overeenkomstig de erkenning van de qemeente Leiden zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van overleg tussen wijkbewoners en personen, groepen en instanties die zich bezighouden met de woon-, werk- en leefomgeving in
de genoemde wijk te Leiden;
b. het fungeren als spreekbuis van de wijkbewoners in geval van oordeelsvorming over plannen van derden of anderszins van advisering aan derden namens de
wijk;
c. het geven van voorlichting, advies en informatie;
d. het houden van bijeenkomsten,’
e. het uitgeven van een nieuwsbrief.

Statuten